Informacja o postępowaniach przetargowych w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu...

Opublikowano: 2016-06-10 00:00:00

Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grenadierów, skrytka pocztowa 86, 41-200 Sosnowiec, Polska, informuje, że podstępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawców kontraktów w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, są prowadzone przez Gminę Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, Polska, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa z dnia 27-05-2015r. oraz na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – (Dz. U. 2013, 907j.t. z późn. zm.)

W związku z powyższym dokumentacja przetargowa dla zamówienia publicznego:

  • Kontrakt 7.2 – Dostawa sprzętu ruchomego do ZPiUOK w Sosnowcu (część nr 9) – cz. nr 1
  • Kontrakt 7.3 – Doposażenie sortowni odpadów – cz. nr 2

jest udostępniana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.bip.um.sosnowiec.pl – w zakładce „Zamówienia Publiczne „Profil Nabywcy” – > Urząd Miasta – przetargi powyżej 30 tys. euro oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.