GPSZOK (Ekostacja Juliusz)

Na terenie MPGO Sp. z o. o. w Sosnowcu od dnia 01.07.2013 r. działa Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych umożliwiający mieszkańcom Gminy Sosnowiec oddanie odpadów problematycznych i niebezpiecznych. W 2017 r. dotychczasowy Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został zmodernizowany. GPSZOK otrzymał nową nazwę - Ekostacja Juliusz, i zyskał nową aranżację starego dworca z lokomotywą i wagonami (kontenerami), dzięki czemu segregacja i wywóz surowców będą łatwiejsze. Chcemy zachęcić mieszkańców do samodzielnego oddawania odpadów problematycznych, niebezpiecznych oraz surowców wtórnych.

Ekostacja Juliusz

W związku z nowymi zasadami gospodarki odpadami mieszkańcy Sosnowca, zgodnie ze złożonymi deklaracjami zostali wyposażeni w pojemniki do zbiórki odpadów z podziałem na następujące frakcje:

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

BIO

Odpady zmieszane

Popiół

Pozostałe odpady można samodzielnie nieodpłatnie dostarczyć do GPSZOK - Ekostacja Juliusz, przy ulicy Grenadierów 21.

Ekostacja Juliusz została podzielona na trzy perony z torami, które oznaczają konkretny kontener lub pojemnik. Na terenie GPSZOK-u znajdują się tablice informacyjne – Rozkłady jazdy, z których możemy odczytać jakie odpady należy wrzucać do wybranych pojemników i kontenerów. Dodatkowo każdy z nich posiada swoje oznaczenie wraz z kodem odpadu.

W punkcie przyjmowane są m.in.:

  • odpady wielkogabarytowe np. meble, dywany, lustra, materace, drzwi,
  • odpady poremontowe pochodzące z drobnych remontów np. gruz, tapety, papa, armatura łazienkowa, płytki – przyjmowane bezpłatnie do 1 Tony na gospodarstwo domowe (adres zamieszkania), za nadwyżkę koszty zagospodarowania pokrywa mieszkaniec dostarczający odpady, 
  • odpady zielone np. skoszona trawa, opadłe liście, gałęzie z przycinki drzew (każda z wymienionych frakcji przyjmowana jest osobno bez worków foliowych),
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze, żelazka itp.,
  • odpady niebezpieczne np. akumulatory, baterie, świetlówki, termometry, przeterminowane leki, zużyte oleje, opakowania zawierające substancje niebezpieczne,
  • zużyte opony z rowerów, wózków oraz samochodów osobowych do 3.5 t.

Odpady biodegradowalne mogą być dostarczane do GPSZOK wyłącznie od mieszkańców Sosnowca, mieszkających w zabudowie jednorodzinnej lub od administratorów/zarządców budynków wielolokalowych.

Opłaty za nadwyżkę przywiezionych odpadów:

  • 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 453,60 zł brutto/Mg,
  • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 37,80 zł brutto/Mg,
  • 17 03 80 - odpadowa papa – 518,40 zł brutto/Mg,

Firmy świadczące usługę transportu odpadów od mieszkańców Sosnowca w celu przekazania ich do GPSZOK powinny każdorazowo przedstawić oświadczenie podpisane przez mieszkańca przekazującego odpady, w którym zawarte są następujące informacje: adres mieszkańca przekazującego odpad do GPSZOK, dane firmy świadczącej usługę transportu odpadów do GPSZOK, numer rejestracyjny samochodu transportującego, data odebrania odpadu od mieszkańca, data przywozu odpadów do GPSZOK.

W przypadku uwag dot. obsługi i funkcjonowania GPSZOK prosimy o przesyłanie informacji na adres ekostacja@mpgo.sosnowiec.pl
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz