Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Opublikowano: 2020-04-09 16:34:05

 

Tytuł projektu: „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D)

Projekt stanowi I etap rozbudowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. W jego zakres wchodzi rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez budowę nowej kwatery składowiska (kwatera III D) o pojemności części eksploatacyjnej równej 500 000 m3. Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Cele projektu:

Przedłużenie okresu funkcjonowania składowiska do końca 2037 r., które jest integralną częścią Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.  Zapewnienie Gminie Sosnowiec możliwość dalszego, kompleksowego zagospodarowania odpadów w ramach obowiązującej Umowy Wykonawczej.

Zakres projektu:

Projekt swoim zakresem obejmuje budowę nowej kwatery składowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności eksploatacyjnej równej 500 000 m3. Działania te można podzielić na następujące etapy:

  • Prace dotyczące niwelacji terenu, ułożenie drenaży w warstwie poddennej, ułożenie drenażu zabezpieczającego dno oraz skarpy składowiska przed napływem wód gruntowych, prace ziemne;
  • Wykończenie drenaży pod uszczelnieniem kwatery, roboty przygotowawcze pod wykonanie uszczelnienia składowiska . Wykonanie nstalacji odgazowującej składowisko oraz odprowadzającej odcieki ze składowiska (z warstwy nadfoliowej);
  • Prace dotyczące wykonania instalacji odgazowującej składowisko oraz odprowadzającej odcieki ze składowiska (z warstwy nadfoliowej);
  • Wykonanie 2 zbiorników na odcieki z kwater istniejących (A, B, C) i projektowanej kwatery D;
  • Przygotowanie rowów odwadniających, formowanie bryły składowiska,
  • Wykonanie dróg, śluzy dezynfekcyjnej, instalacji hydrantowej, oświetlenia, wykonanie pasa zieleni izolacyjnej, ogrodzenia oraz monitoringu wizyjnego;
  • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, Pozwolenia Zintegrowanego oraz pozwolenia na użytkowanie.

Planowane efekty:

Efektem realizacji inwestycji będzie możliwość unieszkodliwiania, poprzez składowanie, pozostałości z przetwarzania odpadów nienadających się do jakiegokolwiek wykorzystania. Badź kierowania ich do instalacji termicznego przekształcenia zmieszanych odpadów komunalnych. Zakres prac wchodzących w zakres projektu jest zgodny z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Finansowanie projektu:

  • Wartość całkowita: 18 304 491,00 zł
  • Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020: 6 079 492,82 zł
  • Środki własne Spółki: ‭12 224 998,18 zł

Ważniejsze daty:

09.04.2020 r. – Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.