Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Opublikowano: 2020-04-09 16:34:05

Tytuł projektu: „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 - kwatera III (D)

Projekt stanowi I etap rozbudowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. W jego zakres wchodzi rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 poprzez budowę nowej kwatery składowiska (kwatera III D) o pojemności części eksploatacyjnej równej 500 000 m3.

Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu, które świadczy usługi publiczne w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami.

Cele projektu:

Przedłużenie okresu funkcjonowania składowiska do końca 2037 r., które jest integralną częścią Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i tym samym zapewnienie Gminie Sosnowiec możliwość dalszego, kompleksowego zagospodarowania odpadów w ramach obowiązującej Umowy Wykonawczej.

Zakres projektu:

Projekt swoim zakresem obejmuje budowę nowej kwatery składowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności eksploatacyjnej równej 500 000 m3. Działania te można podzielić na następujące etapy:

  • Prace dotyczące niwelacji terenu, ułożenie drenaży w warstwie poddennej, ułożenie drenażu zabezpieczającego dno oraz skarpy składowiska przed napływem wód gruntowych, prace ziemne;
  • Wykończenie drenaży pod uszczelnieniem kwatery, roboty przygotowawcze pod wykonanie uszczelnienia składowiska i instalacji odgazowującej składowisko oraz odprowadzającej odcieki ze składowiska (z warstwy nadfoliowej);
  • Prace dotyczące wykonania instalacji odgazowującej składowisko oraz odprowadzającej odcieki ze składowiska (z warstwy nadfoliowej);
  • Wykonanie 2 zbiorników na odcieki z kwater istniejących (A, B, C) i projektowanej kwatery D;
  • Przygotowanie rowów odwadniających, formowanie bryły składowiska, wykonanie dróg, śluzy dezynfekcyjnej, instalacji hydrantowej, oświetlenia, wykonanie pasa zieleni izolacyjnej, ogrodzenia oraz monitoringu wizyjnego;
  • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, Pozwolenia Zintegrowanego oraz pozwolenia na użytkowanie.

Planowane efekty:

Efektem realizacji inwestycji będzie możliwość unieszkodliwiania, poprzez składowanie, pozostałości z przetwarzania odpadów nienadających się do jakiegokolwiek wykorzystania lub kierowania ich do instalacji termicznego przekształcenia zmieszanych odpadów komunalnych. Zakres prac wchodzących w zakres projektu jest zgodny z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Projekt będzie miał również znaczący wpływ na usystematyzowanie gospodarki odciekowej na terenie MPGO w Sosnowcu.

Finansowanie projektu:

  • Wartość całkowita: 9 119 086,42 zł
  • Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020: 5 021 386,15 zł
  • Środki własne Spółki: ‭4 097 700,27‬ zł‬

Ważniejsze daty:

09.04.2020 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.