Historia firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr 714/LII/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26.11.2009 r. Akt notarialny zawiązania Spółki został podpisany 18.12.2009 r., rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 11.02.2010 r.

Spółka rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2010 r. pod nazwą Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. jako jednoosobowa Spółka Miasta Sosnowiec. Powołana została do wykorzystania zadań własnych gminy dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Do Spółki został wniesiony aportem majątek jednostki budżetowej Miejski Zakład Składowania Odpadów, zlikwidowanej na mocy uchwały Nr 713/LII/09 Rady Miejskiej z dnia 26.11.2009 r.

W dniu 13.08.2015 r. Spółka zmieniła swoją nazwę z Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. i została zainicjowana w związku z koniecznością dostosowania nazwy do aktualnego profilu naszej działalności.

Kluczowym wydarzeniem dla funkcjonowania Spółki było powstawanie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach kontraktu 01: „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych" za 101 milionów złotych, z czego 54 miliony złotych stanowi dotacja unijna.

Zakres rzeczowy kontraktu obejmował realizację następujących głównych obiektów technologicznych:

  • Sortowni odpadów surowcowych
  • Linii demontażu odpadów wielkogabarytowych
  • Magazynu odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.
  • Kompostowni odpadów zielonych
  • Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji
  • Placu czasowego magazynowania odpadów budowlanych
  • Budowę komór do składowania odpadów zawierających azbest

W sierpniu 2014 r. zakończono roboty budowlane i oddano do użytkowania Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu, a 8 września 2014 r. odbyło się jego oficjalne otwarcie.

Celem inwestycji było dostosowanie techniki przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do nowych wymagań prawnych zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej w tym zakresie. Głównymi założeniami przedsięwzięcia jest recykling i odzysk odpadów opakowaniowych poużytkowych oraz znaczące zmniejszenie wolumenu odpadów kierowanych na składowisko. Warunkiem koniecznym do efektywnego działania w tym zakresie jest uzyskanie pozytywnych efektów we wdrażaniu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Sosnowca i uświadamianie mieszkańców o tym niezwykle ważnym aspekcie.

Uchwałą nr IV/55/22/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2014 r. MPGO Sp. z o.o. została wpisana do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego 2014 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Status RIPOK uzyskały aż trzy instalacje naszego Zakładu:

  • Instalacja mechaniczno - biologiczna przetwarzania (MBP)
  • Kompostownia odpadów zielonych
  • Składowisko odpadów