Rozbudowa kompostowni

Opublikowano: 2015-12-08 23:12:16

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ukończyło rozbudowę kompostowni intensywnego kompostowania odpadów organicznych, trwającą od maja tego roku i zakończoną oficjalnym odbiorem w dniu 8 grudnia 2015 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji wyniósł 13 569 696,56 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości przetwarzania odpadów biodegradowalnych trafiających do MPGO w Sosnowcu. Po zrealizowaniu inwestycji kompostownia osiągnęła przepustowość na poziomie minimum 26 000 Mg/rok, powiększając się o dodatkowe 6 modułów kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz plac intensywnego dojrzewania kompostu, mieszczący 10 pryzm kompostujących.

Technologie kompostowania stanowią podstawowy element każdego zintegrowanego systemu gospodarki odpadami i są stosunkowo łatwe w eksploatacji. Instalacja do kompostowania zapewnia możliwość biologicznej stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji, a jej celem jest uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu organicznego, unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Skutkiem stosowania takich rozwiązań jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko redukując ich oddziaływanie na środowisko naturalne.

W kompostowni odpadów ulegających biodegradacji procesowi kompostowania poddawana jest frakcja 0-80 mm wydzielona ze strumienia odpadów komunalnych.

Proces ten przebiega w trzech fazach:

  • kompostowanie intensywne w systemie zamkniętym,
  • dojrzewanie intensywne,
  • dalsze dojrzewanie w pryzmach.

Natomiast w kompostowni odpadów zielonych procesowi biodegradacji poddawane są odpady zielone zbierane selektywnie takie jak liście, trawa i gałęzie. Produktem ich przetwarzania jest kompost, mogący znaleźć zastosowanie do użyźniania gleby, rekultywacji terenów poprzemysłowych, aranżowania terenów zieleni miejskiej czy w gospodarce leśnej.

Technologie kompostowania wykorzystywana w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Sosnowcu pozwala na ograniczenie uciążliwości procesu biodegradacji odpadów. Proces ten przebiega w systemie zamkniętym, nie powodującym emisji gazów, pyłów i nieprzyjemnych zapachów do atmosfery.

Rozbudowa kompostowni
Rozbudowa kompostowni
Rozbudowa kompostowni