Budowa Systemu Gospodarki Odpadami

Opublikowano: 2014-09-08 23:29:21

Historia powstania Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami

30.06.2008 r. - Została podpisana „pre-umowa” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Sosnowiec. Podpisanie „pre-umowy” ma na celu określenie niezbędnych warunków aplikowania o środki UE, po spełnieniu których możliwe będzie podpisanie z Beneficjentem późniejszej umowy o dofinansowaniu.


16.02.2010 r.
 - Podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Miejskim Zakładem Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”.


06.07.2010 r.
 - Podpisano umowę na „Budowę składowiska odpadów kwatera II, etap II”, pomiędzy Miejskim Zakładem Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu a Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu – konsorcjum firm: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania (Lider Konsorcjum) i CTL MACZKI-BÓR Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Sosnowcu.


12.08.2011 r.
 - Została podpisana umowa na realizację Kontraktu "Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu w ramach Projektu "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu" pomiędzy Miejskim Zakładem Składowania Odpadów Sp. z o.o., a wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą - konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawa (Lider Korsorcjum) i Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Madrycie (Partner Konsorcjum). Wartość podpisanej umowy wynosi 58 233 120 zł (kwota brutto).W ramach Kontraktu zostanie zrealizowana instalacja sortowania odpadów (przepustowość 70 000 Mg/rok), instalacja kompostowania odpadów zielonych (przepustowość 3 000 Mg/rok), instalacja kompostowania intensywnego odpadów ulegających biodegradacji (przepustowość 13 000 Mg/rok), stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o zdolności przerobowej 3 900 Mg/rok, magazyn odpadów niebezpiecznych, magazyn materiałów budowlanych, oraz komory do składowania odpadów zawierających azbest.


21.08.2012 r.
 - Prezydent Miasta Sosnowca wydał decyzję pozwolenia na budowę dla Kontraktu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”.


26.09.2012 r. - Wykonawca Kontraktu 01 rozpoczął budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Poza organizacją placu budowy, zaplecza, rozpoczęto makroniwelację terenu.


31.08.2014 r.
- zakończono roboty budowlane i oddano do użytkowania Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

MPGO
MPGO
MPGO

08.09.2014 r. - Odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu, inwestycji zrealizowanej za ponad 57 mln zł przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Acciona Infraestructuras S.A. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Madrycie. Rolę honorowych gospodarzy pełnili: Prezes Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów - Henryk Mantura oraz prezydent miasta Kazimierz Górski i jego zastępca Ryszard Łukawski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni zaproszeni goście w tym: przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, prezydenci miast ościennych, przedstawiciele generalnego wykonawcy i podwykonawcy, radni miasta, posłowie i senatorzy, nie zabrakło również biskupa Grzegorza Kaszaka.

Cele projektu

 • wypełnienie założeń wynikających z podstawowego aktu prawnego Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami - Dyrektywy 75/442/EWG oraz Dyrektywy 31/99/EU,
 • uporządkowanie gospodarki odpadami w mieście poprzez wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami,
 • zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko,
 • objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
 • poprawa warunków życia mieszkańców miasta.

Zakres projektu

Projekt „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” obejmuje realizację obiektów i urządzeń technicznych, których zadaniem jest przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Sosnowca.

Planowane przedsięwzięcie, obejmujące budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami, będzie realizowany na trzech sąsiadujących ze sobą i powiązanych funkcjonalnie terenach oznaczonych A, B i C.

Teren A
Znajduje się tam zamknięte składowisko odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Aktualnie prowadzone są prace rekultywacyjne na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych. Zakres działań w ramach Projektu obejmuje:

 • Budowę placu czasowego magazynowania odpadów budowlanych;

Teren B
Znajduje się tam czynne składowisko odpadów etap II kwatera I wraz z pełnym zapleczem administracyjno-socjalnym i technicznym oraz niezbędną infrastrukturą. Planowany zakres działań inwestycyjnych w tej strefie obejmuje:

 • Rozbudowę składowiska odpadów o kwaterę II w etapie II;
 • Realizację składowiska odpadów azbestowych;
 • Budowę pompowni pośredniej odcieków;
 • Budowę studni odgazowujących.

Teren C
Jest to teren niezainwestowany. Zakres działań inwestycyjnych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia na terenie C obejmuje budowę następujących obiektów:

 • Wagi samochodowej;
 • Brodzika dezynfekcyjnego kół samochodowych;
 • Budynku demontażu odpadów wielkogabarytowych i magazynu odpadów niebezpiecznych;
 • Budynku zaplecza socjalnego z garażami oraz warsztatem podręcznym i garażami;
 • Budynku sortowni odpadów surowcowych;
 • Kompostowni odpadów organicznych pospożywczych;
 • Placu dojrzewania kompostu;
 • Placu gromadzenia odpadów organicznych pospożywczych;
 • Placu kompostowania odpadów zielonych;
 • Wiaty przygotowania wsadu do kompostowania;
 • Placu magazynowania wsadu do kompostowni odpadów zielonych;
 • Placu magazynowania gotowego kompostu;
 • Punktu przyjmowania odpadów od indywidualnych dostawców;
 • Pompowni ścieków;
 • Zbiornika podczyszczania i uśredniania oraz retencyjne ścieków;
 • Dróg i placów na terenie;
 • Sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych;
 • Zieleni.

Finansowanie projektu

 • Wartość projektu: 101 mln zł
 • Środki własne Spółki: 47,1 mln zł w tym 23,5 mln z pożyczki NFOŚiGW
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 53,9 mln zł

Kontraktacja projektu

W ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące Kontrakty:

 • Kontrakt 01: Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
 • Kontrakt 02: Budowa składowiska odpadów Kwatera II etap II
 • Kontrakt 03: Inżynier Kontraktu
 • Kontrakt 04: Pomoc Techniczna - przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Kontrakt 05: Pomoc Techniczna dla JRP - bieżąca pomoc w realizacji Projektu
 • Kontrakt 06: Projekt selektywnej zbiórki odpadów, wdrożenie edukacji publicznej, promocja projektu
 • Kontrakt 07: Dostawa sprzętu ruchomego do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu

Program operacyjny infrastruktura i środowisko

Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla Polski zarówno szansę, jak też wyzwanie. Wraz z uczestnictwem we wspólnotowej polityce spójności istnieje szansa na zmniejszenie dystansu rozwojowego, jaki dzieli nasz kraj od „starych” państw członkowskich UE. Zapóźnienia rozwojowe mają przede wszystkim charakter luki infrastrukturalnej, która uniemożliwia optymalne wykorzystanie zasobów kraju oraz w dużym stopniu blokuje istniejący potencjał. Przezwyciężenie jej jest niezbędnym warunkiem dla wzrostu konkurencyjności i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest odpowiedzią na szanse i wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Celem Programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Realizacja programu i osiągnięcie tego celu wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania administracji publicznej oraz beneficjentów do jak najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Programu środków.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cechą charakterystyczną PO Infrastruktura i Środowisko jest integralne ujęcie problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Punktem wyjścia dla tak zakreślonego zakresu programu jest zasada maksymalizacji efektów rozwojowych, uwarunkowana komplementarnym potraktowaniem sfery technicznej i społecznej w jednym nurcie programowym i realizacyjnym www.pois.gov.pl.