Informacja o postępowaniach przetargowych w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu...

Opublikowano: 2014-08-11 00:00:00

Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grenadierów, skrytka pocztowa 86, 41-200 Sosnowiec, Polska, informuje, że postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawców kontraktów w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”,prowadzi Gmina Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, Polska, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa z dnia 04-08-2014r. oraz na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – (Dz. U. 2013, 907j.t. z późn. zm.)

W związku z powyższym dokumentacja przetargowa dla zamówienia publicznego dla zadania „Dostawa dwóch czołowych ładowarek kołowych dla Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu” jest udostępniana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.bip.um.sosnowiec.pl – w zakładce „Zamówienia Publiczne „Profil Nabywcy” – > Urząd Miasta – przetargi powyżej 30 tys. euro oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

 

Henryk Mantura

Prezes Zarządu
Miejskiego Zakładu
Składowania Odpadów Sp. z o.o.