POLECAMY – Uważaj na azbest!

Opublikowano: 2014-09-13 00:00:00

Źródło: Kurier Miejski 2014 nr 8 (393)

Uważaj na azbest!
Z pewnością każdy już słyszał o szkodliwości azbestu, ale często nie wiemy, dlaczego jest on taki groźny dla zdrowia i skąd właściwie bierze się w powietrzu. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania i wskazówki służące bezpiecznemu usuwaniu materiałów zawierających azbest. Co ważne, na taką inwestycję mieszkańcy Sosnowca mogą dostać dotację.

Czym właściwie jest azbest?
Azbest to grupa minerałów włóknistych naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest słabo przewodzi ciepło, jest elastyczny i bardzo odporny na działa­nie czynników chemicznych oraz wysokich i niskich temperatur. Z tego względu stał się on w Polsce (szczególnie w latach 70.) powszechnie wykorzystywanym surowcem wtórnym. 

Wyroby zawierające azbest dzielą się na dwie grupy:

  • miękkie, bardzo szkodliwe dla zdrowia – zawierają powyżej 20% azbestu i ła­two ulegają uszkodzeniom mechanicznym. W efekcie emitują włókna azbestu do otoczenia. Zaliczamy tu wyroby tekstylne z azbestu używane w celach ochron­nych (rękawice i tkaniny azbestowe), koce gaśnicze i tektury uszczelkowe m.in w sprzęcie AGD,
  • twarde, zawierające poniżej 20% azbestu. Włókna azbestowe są mocniej związane ze spoiwem (np. cementem). Włókna azbestu z tych materia­łów emitowane są do otoczenia głównie w efekcie uszkodzeń mechanicznych. M.in. cięcie, wiercenie otworów, łamanie. Do wyrobów twardych zaliczane są produkty azbestowo-cementowe

Azbest to substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Największe zagrożenie dla zdrowia stanowią respirabilne włókna azbestu (o długości powyżej 5 μm, średnicy poniżej 3 μm i stosunku długości do średnicy wynoszącym 3:1), które ze względu na swoje charakterystyczne wymiary mogą swobodnie przedostać się w rejon pęcherzyków płucnych. 

Pliki do pobrania