Rozbudowa sortowni

Opublikowano: 2015-11-30 23:20:23

W listopadzie 2015 r. zakończyła się kolejna inwestycja w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu, która jest związana z doposażeniem linii sortowniczej i udoskonaleniem technologii wykorzystywanej w sortowni odpadów działającej od września 2014 roku. Rozbudowa sortowni została przeprowadzona w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko, a jej koszt to 2 815 224,00 zł.

Doposażenie linii sortowniczej, trwające od 13 października do 30 listopada 2015 roku, polegało na jej uzupełnieniu o najnowocześniejsze urządzenia – dodatkowe separatory optyczne umożliwiające rozpoznawanie poszczególnych surowców wtórnych np. opakowań z PET, PS, PP, PE, Tetrapak oraz rozdział materiału ze względu na kolor np. butelek PET. Istniejąca technologia została rozbudowana o urządzenie wydzielające ze strumienia odpadów komunalnych frakcję opakowań wielomateriałowych – tzw. Tetrapak (np. kartoniki po napojach) oraz separator optyczny wydzielający frakcję pre– RDF (wysokokaloryczne odpady, stanowiące wsad do produkcji paliwa alternatywnego). W ramach przeprowadzonych prac dobudowano część kabiny sortowniczej wraz z wentylacją i infrastrukturę potrzebną do pracy separatorów (dodatkowe przenośniki taśmowe, podłączenie do stacji sprężarek) oraz dopasowano je w ciąg istniejącej linii technologicznej.

Cel projektu

Głównym celem doposażenia linii sortowniczej o separator do frakcji pre - RDF jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów kalorycznych oraz zwiększenie odzysku surowców takich jak tworzywa sztuczne. Natomiast uzupełnienie ciągu separatorów o urządzenie do wydzielenia frakcji Tetrapak ma na celu usprawnienie pracy linii oraz odciążenie pozostałych maszyn. Zainstalowany separator daje również możliwość wydzielenia oprócz opakowań wielomateriałowych innych surowców jak butelki PET z podziałem na kolory, czy tworzywa PS (polistyren). Zastosowane rozwiązania pozwoliły więc na zoptymalizowanie i modernizację pracy linii sortowniczej spełniającej najwyższe standardy europejskie i zwiększenie odzysku surowców wtórnych.

Wszystkie odpady komunalne trafiające do MPGO Sp. z o.o. z terenu Gminy Sosnowiec są przetwarzane w sortowni. Z odpadów wydzielane są surowce takie jak tworzywa sztuczne, papier i karton, metale żelazne i nieżelazne, szkło białe i kolorowe, drewno, folie, opakowania z PET, opakowania z PE (polietylenu), PP (polipropylenu), PS, opakowania wielomateriałowe Tetrapak oraz wsad do produkcji paliwa alternatywnego.

Wyselekcjonowane w ten sposób surowce przekazywane są do recyklingu. Na składowisko odpadów trafia tylko niewielka ich część, nienadająca się do ponownego wykorzystania.

Rozbudowa sortowni
Rozbudowa sortowni
Rozbudowa sortowni